CastellanoValencià

Condicions generals

Descargar PDF

Condicions generals del finançament:

El valor nominal del préstec se situarà entre 15.000 euros i 1.000.000 euros, sense que en cap cas puga superar la suma de:

a) el 80% de les despeses elegibles derivades de la inversió en actius materials i immaterials

b) el 100% de les despeses elegibles que resulten de la contractació de mà d'obra i serveis propis del cicle de l'explotació, així com de l'adquisició d'elements de capital circulant. No obstant això, l'import màxim del préstec no podrà superar:

• El doble dels costos salarials anuals del sol·licitant (incloses les càrregues socials i el cost del personal que treballe en el recinte de l'empresa, però figure formalment en la nòmina d'un subcontractista) per a 2019 o per a l'últim any disponible; en el cas d'empreses creades l'1 de gener de 2019 o amb posterioritat a aqueixa data, el préstec màxim no ha de superar l'estimació dels costos salarials anuals per als dos primers anys d'activitat;

• El 25% del volum de negocis total del sol·licitant en 2019.

Termini: Fins a 6 anys amb 1 any de carència

El Tipus d'Interés Nominal serà d'EURIBOR a un any, més 0,5%. Si la seua seu social es troba en un municipi amb el risc de despoblament el Tipus d'Interés Nominal serà EURIBOR a un any més 0%.

Tram No Reembossable (TNR): En cas que la sol·licitud de finançament tinga per finalitat el sosteniment de l'explotació d'autònoms i pimes pertanyents als sectors d'oci, turisme, hosteleria, restauració, taxi i altres activitats connexes de conformitat amb la definició d'aquests inclosa en l'Annex VII de la Convocatòria de l'IVF, el préstec incorporarà un tram no reembossable equivalent de fins al 30%.

En concret, el tram no reembossable es determinarà atenent la següent taula:

Import del préstec (X)
Tram No Reembossable marginal (%)
Tram No Reembossable en euros
Hasta 30.000€
30%
30% X
Entre 30.000€ y 250.000€
20%
9.000 + 20% (X – 30.000)
Entre 250.000€ y 500.000€
15%
53.000 + 15% (X – 250.000)
Entre 500.000€ y 750.000€
10%
90.500 + 10% (X – 500.000)

Pera crèdits de major import consulta Línia COVID

El TNR atorgat en virtut d'aquest apartat no serà acumulable amb cap altre dels considerats en la Convocatòria de l'IVF.

Condicions generals de l'aval:

  1. Comissió d'estudi: 0%.
  2. Comissió d'aval única (inclosa en el finançament): 4%.
  3. Quotes Socials SGR Reembossables (inclosa en el finançament): 1% sobre l'import avalat.
VULL SOL·LICITAR EL CRÈDIT
Per a sol·licitar el crèdit és necessari signatura digital.
Coneix pas a pas el procés de sol·licitud.
Política de privacitat