CastellanoValencià

Sóc autònom.
Què he de fer?

Qui pot optar al préstec?

Poden optar al préstec els autònoms delsector de l'oci, turisme, hostaleria, restauració, i altres activitats connexessi la seua activitat s'emmarca en algun d'aquests CNAES:

CNAE
Activitat CNAE
4932
Transport per taxi.
551
Hotels i allotjaments similars.
551
Allotjaments turístics i altres allotjaments de curta estada.
553
Càmpings i aparcaments per a caravanes.
559
Altres allotjaments.
561
Restaurants i llocs de menjars.
5621
Provisió de menjars preparats per a esdeveniments.
5629
Altres serveis de menjars.
5630
Establiments de begudes.
5914
Activitats d'exhibició cinematogràfica.
7911
Activitats de les agències de viatges.
7912
Activitats dels operadors turístics.
7990
Altres serveis de reserves i activitats relacionades amb aquests.
8230
Organització de convencions i fires de mostres.
9001
Obres de teatre, concerts, òperes i dansa
9002
Activitats complementàries al teatre.
9004
Gestió de sales d'espectacles.
9313
Activitat de gimnasos.
9321
Activitats dels parcs d'atraccions i els parcs temàtics.
9329
Altres activitats recreatives i d'entreteniment.

Si la teua activitat no es troba en aquests CNAES consulta altres ajudes de la Línia COVID

Quins requisits he de complir?

1. El beneficiari tindrà el seu domicili social o desenvoluparà la seua activitat en la Comunitat Valenciana.

2. Comptar amb l'aval d'Afí SGR.

3. Estar al dia amb totes les llicències, autoritzacions i permisos.

4. Estar al corrent a 31 de desembre de 2019 amb les obligacions tributàries davant les administracions públiques, així com de les obligacions davant la Seguretat Social.

5. El beneficiari no estarà subjecte a una ordre de recuperació pendent, després d'una decisió de la Comissió Europea declarant una ajuda il·legal i incompatible amb el mercat comú.

6. El beneficiari no es trobarà en cap de les següents circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (LGS).

7. El beneficiari no estarà en situació d'empresa en crisi entesa, d'acord amb el que s'estableix en el punt 2.18 del Reglament (UE) 651/2014, de 17 de juny, general d'exempció per categories.

8. El compliment dels requisits del present article ha d'acreditar-se mitjançant la signatura de la Declaració Responsable. El fet de presentar aquesta Declaració Responsable facultarà a l'IVF per a fer, en qualsevol moment, telemàticament o per altres mitjans, les comprovacions per mostreig o exhaustives necessàries per a verificar la conformitat de les dades d'aqueixes declaracions.

Descargar PDF

Quina documentació he d'aportar?

• Fotocopia DNI, passaport o targeta de residència del sol·licitant

• Detall d'altres ajudes rebudes i/o sol·licitades procedents de qualsevol administració o entitat pública, nacional o internacional, amb especificació del règim d'ajuda al qual s'acullen, la quantia, la data d'atorgament i l'ens atorgant.

• Declaració responsable del compliment dels requisits per a ser beneficiari i compromís exprés del compliment de les obligacions que en cas de resultar beneficiari correspondrien al sol·licitant.

• Declaracions de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents als dos anys immediatament anteriors a la data de la sol·licitud de finançament

• Autoliquidació del pagament fraccionat de l'IRPF (model 130), corresponent a l'últim trimestre tancat amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.

• Declaracions resumeixen-anual de l'IVA (model 390) corresponents als exercicis 2020 i 2019.

• Declaracions trimestrals de l'IVA (model 303) corresponents a l'últim trimestre de 2019 i 2020, així com les relatives als trimestres de 2021 tancats amb caràcter previ a la sol·licitud de finançament.

CONSULTAR CONDICIONS GENERALS

Quins són els passos per a sol·licitar el crèdit?

CONEIX PAS A PAS COM SOL·LICITAR EL CRÈDIT

PAS 1: Per a començar, clica a VULL SOL·LICITAR EL CRÈDIT. Registra les teues dades bàsiques i les característiques del tràmit que inicies. Una vegada hages emplenat tots els camps, GUARDA el formulari. Es generarà un document (pdf) que t'arribarà per correu electrònic i que hauràs d'utilitzar més endavant. CONSERVA-HO.

PAS 2: Automàticament seràs redirigit al portal TRAMITA. Prem TRAMITAR AMB CERTIFICAT. Recorda que és imprescindible disposar de signatura electrònica, o facultar a un tercer que dispose d'ella perquè inicie el tràmit en el teu nom. Assegura't que tens tota la documentació necessària guardada en el teu ordinador (Recorda-la: Eres autònom? Microempresa? Pime?). Hauràs d'anar adjuntant-la conforme emplenes cada camp. Finalment, en acabar el tràmit, descarrega't i guarda el justificant de la teua sol·licitud. Et pot fer falta si hagueres d'esmenar algun error o falta de documentació.

PAS 3: L'Institut Valencià de Finances (IVF) revisarà tota la documentació que has aportat. Si és conforme, llavors la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, Afí SGR, t'escriurà un mail per a iniciar el procés de concessió de l'aval que necessites. El primer, has d'activar el teu usuari en l'OFICINA VIRTUAL d'Afí SGR. (En aquest vídeo demo t'expliquem cada pas a seguir).

PAS 4: Una vegada donat d'alta, Afí SGR estudiarà la concessió del teu aval. Prepara i puja a l'OFICINA VIRTUAL els justificants de la despesa per l'import del préstec sol·licitat. Finalment, quan Afí SGR aprove el teu aval, l'IVF et notificarà l'atorgament del préstec i et convocarà per a procedir davant notari.

*En aquest vídeo pots veure totes les novetats sobre la Línia COVID IVF i els tràmits a seguir per a la seua sol·licitud explicades per Manuel Illueca, director general de l'IVF

VULL SOL·LICITAR EL CRÈDIT
Per a sol·licitar el crèdit és necessari signatura digital.
Coneix pas a pas el procés de sol·licitud.
Política de privacitat